Νέος χρήστης

Υπεύθυνη Δήλωση

∆ηλώνω υπεύθυνα ότι έλαβα γνώση και αποδέχοµαι τους ανωτέρω όρους χρήσης των υπηρεσιών ePhone καθώς επίσης και τους όρους αναφορικά µε τις χρεώσεις όπως αυτοί αποτυπώνονται στον ισχύοντα τιµοκατάλογο της Εταιρίας. Επίσης, δηλώνω ότι έχω ενηµερωθεί για τον Κώδικα ∆εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές καθώς και για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Τέλος, δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία µου που τίθενται επί της Αίτησης Σύνδεσης, καθώς και όλες οι δηλώσεις/εξουσιοδοτήσεις/συναινέσεις µου επί αυτής είναι ακριβείς και αληθινές και τις αποδέχοµαι απαρέγκλιτα. Επίσης, δηλώνω ότι, σε περίπτωση που ο Χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο, τον έχω ενηµερώσει προσηκόντως για όλες τις υποχρεώσεις εκατέρωθεν των µερών που απορρέουν από την παρούσα τις οποίες και αποδέχεται.