Νομική Σημείωση - Όροι χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα σήματα, λογότυπα, το λογότυπο ePhone, η επωνυμία της εταιρείας, πληροφορίες, δεδομένα, εικόνες, έγγραφα, υποδείγματα κλπ αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Microbase. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή με οποιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των χρήσεων που ρητώς ορίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η Εταιρεία απαγορεύει ρητώς την χρήση των ως άνω για οποιονδήποτε λόγο πέραν την απλής και απευθείας ανάγνωσης.

Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελούν πλήρη ενημέρωση ως προς τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία ούτε ως προς την εν γένει λειτουργία της. Για ακριβείς πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο και ο κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επικοινω­νήσει με την εταιρεία ώστε να λάβει αναλυτικές πληροφορίες.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια και να απαγορεύει την είσοδο χρηστών εάν κρίνει αυτό σκόπιμο καθώς και να αλλάζει ή ανακαλεί κωδικούς εισόδου και ονόματα χρήστη (user name/ password).

Έγγραφα

Όλα τα έγγραφα τα οποία παρέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά αιτήσεις, πληροφορίες) εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση.

Η εταιρεία δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση από το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου.

Προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή λειτουργία και ανάπτυξή της. Ο επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδομένων.