Γενικοί Όροι Χρήσης Υπηρεσιών ePhone

Οι παρόντες όροι χρήσης, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική αίτηση του υπογράφοντα (εφεξής Συνδρομητής) καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η ePhone θα παρέχει στο Συνδρομητή, εφόσον αποδεχθεί την Αίτηση του, και έναντι του ανταλλάγματος που προβλέπει ο τιμοκατάλογος της, δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας που προσφέρει η ePhone με το διακριτικό σήμα ePhone (στο εξής Υπηρεσίες) μέσω του δικτύου της, βάσει των γενικών αδειών λειτουργίας που της έχουν εκχωρηθεί και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλες τις υπηρεσίες του ePhone ενώ οι υπηρεσίες που έχουν ανάγκη από διαφοροποιήσεις ή επιπλέον κανόνες έχουν πρόσθετους Ειδικούς Όρους Χρήσης.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ
  1. Η Εταιρεία νοείται η εταιρεία Microbase (εφεξής ePhone), με έδρα την Αργυρούπολη Ιτέας 14, Τ.Κ. 16452 η οποία παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών με το διακριτικό σήμα ePhone. Ο διαδικτυακός τόπος της ePhone είναι: www.ephone.gr και το τηλεφωνικό της κέντρο: 2120005300
  2. Συνδρομητής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμβάλλεται με την ePhone και δικαιούται να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών που παρέχει η ePhone.
  3. Χρήστης νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί διαθέσιμη στο κοινό Υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας για προσωπικούς ή επαγγελματικούς σκοπούς, χωρίς να είναι απαραίτητα Συνδρομητής Παρόχου της εν λόγω Υπηρεσίας.
  4. Δίκτυο νοείται το Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, το οποίο χρησιμοποιείται, εν όλω ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
  5. Αίτηση Σύνδεσης Συνδρομητή νοείται σύμβαση η οποία αποτελείται από την Αίτηση Συνδρομής, τους Γενικούς Όρους Παροχής Τηλεφωνικών Υπηρεσιών μέσω σταθερών δικτύων και τον Τιμοκατάλογο.
  6. Αριθμός Κλήσης είναι ο αριθμός το δικαίωμα χρήσης του οποίου παραχωρεί η ePhone στον Συνδρομητή με την αποδοχή της αίτησης σύνδεσης ή/και ο τηλεφωνικός που θα δηλώνει στην Αίτηση Φορητότητας που θα καταθέτει ο Συνδρομητής και εφόσον αυτή γίνει δεκτή από την ePhone.
  7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται τα δεδομένα που αφορούν το Συνδρομητή ή και το Χρήστη και επεξεργάζεται η ΜΒ για την εξυπηρέτηση της συναλλακτικής τους σχέσης ή για τις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, όπως πχ ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, δεδομένα χρήσης των Υπηρεσιών κλπ.
  8. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (αρθ.4,παρ,2 2016/679)
  9. Δεδομένα Κίνησης νοούνται τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς της διαβίβασης μιας επικοινωνίας σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή τη χρέωσή της.
  10. Αρχείο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα νοείται κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι προσιτά µε γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια.
  11. ΦΠΑ νοείται ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο οποίος επιβάλλεται και περιλαμβάνεται στο συνολικό ποσό του λογαριασμού που εκδίδει η Εταιρία. Ο ΦΠΑ επιβαρύνει αποκλειστικά τον Συνδρομητή.
  12. Τέλη Συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας νοούνται τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου και τα οποία επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Συνδρομητή.
  13. Φορητότητα Αριθμού Κλήσης νοείται η δυνατότητα κάθε Συνδρομητή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών να διατηρεί τον αριθμό κλήσης του όταν αλλάζει Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, τοποθεσία (για τους γεωγραφικούς αριθμούς) ή τύπο κλήσης (για τους µη γεωγραφικούς αριθμούς).
  14. Όνομα Χώρου νοείται μία συστοιχία αλφαριθμητικών στοιχείων, η οποία συνιστά την ταυτότητα ενός υπολογιστή στο Διαδίκτυο και επιτρέπει τη χρήση πρωτοκόλλων ή/και υπηρεσιών Διαδικτύου (ανάρτηση ιστοσελίδας, δημιουργία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.)
  15. Σύνδεση νοείται η σύνδεση με το Σύστημα και η πρόσβαση στις Υπηρεσίες.
  16. Σύστημα νοείται το σύστημα παροχής Υπηρεσιών για το οποίο υπεύθυνη είναι η ePhone.
  17. Τιμοκατάλογος νοείται ο κατάλογος με τις εκάστοτε ισχύουσες χρεώσεις των Υπηρεσιών ePhone που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο www.ephone.gr ή άλλων υπηρεσιών ή τελών σχετικών με το Σύστημα, ο οποίος επισυνάπτεται ως παράρτημα στη Σύμβαση και θα ενημερώνεται κατά καιρούς σύμφωνα με το δικαίωμα της ePhone να καθορίζει και να μεταβάλλει τις χρεώσεις αυτές.
  18. Τοπικός Βρόχος νοείται Το κύκλωμα που συνδέει το τερματικό σημείο του δικτύου του Συνδρομητή με τον κύριο κατανεμητή στο Αστικό Κέντρο του ΟΤΕ.
  19. Υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ευρυζωνικής πρόσβασης όπως για παράδειγμα σταθερή τηλεφωνία φιλοξενία δικτυακού τόπου (Web Hosting), καταχώρηση Ονόματος Χώρου (domain name) κ.α. που αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.ephone.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: H υπηρεσία ePhone είναι υπηρεσία τηλεφωνίας που παρέχεται μέσω διαδικτύου και συνεπώς η χρήση και λειτουργία του εξαρτάται από τη σύνδεση του χρήστη στο διαδίκτυο. Ανάλογα με τον εξοπλισμό του, η υπηρεσία μπορεί να μην λειτουργεί χωρίς ρεύμα.
  20. Γεωγραφικοί Αριθμοί νοούνται οι αριθμοί του Εθνικού Συστήματος Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α) χρησιμοποιούμενοι εντός των γεωγραφικών ορίων που ορίζει ο κάθε αριθμός με βάση το αρχικό του πρόθεμα. Δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση των αριθμών αυτών έξω από την γεωγραφική περιοχή που ανήκουν
  21. Ηλεκτρονικό πορτοφόλι νοείται ο λογαριασμός στον οποίο ο Συνδρομητής καταθέτει τα αναγκαία ποσά για τη χρήση των υπηρεσιών ePhone. Από το ηλεκτρονικό πορτοφόλι η ePhone θα αντλεί την αξία των παρεχομένων προς τον Συνδρομητή υπηρεσιών.
  22. Φορέας νοείται το κάθε τρίτο πρόσωπο, οργανισμός ή Αρχή που εμπλέκεται στην υλοποίηση ή/και ενεργοποίηση της φορητότητας Αριθμού Τηλεφωνίας ή/και σε όποια άλλη υπηρεσία είναι απαραίτητη για την παροχή των Υπηρεσιών.
  23. Το ePhone είναι διακριτικό εμπορικό σήμα της Microbase και υπό το σήμα αυτό παρέχεται ένας μεγάλος αριθμός καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στο διαδικτυακό τόπο www.ephone.gr. Η τηλεφωνία ePhone παρέχεται μέσω διαδικτύου και συνεπώς για τη χρήση της είναι αναγκαία η σύνδεση του χρήστη στο διαδίκτυο
  24. Προσωρινή Διακοπή (φραγή) νοείται η προσωρινή διακοπή της παροχής Υπηρεσιών προς τον Συνδρομητή, χωρίς όμως να χάνει τον αριθμό κλήσης που έχει δοθεί και µε δικαίωμα εκ νέου χρήσης των Υπηρεσιών αυτών υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
  1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αδιακρίτως έχει το δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο της ePhone μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης σύνδεσης του. Η ePhone υποχρεούται στην παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες όρους υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση έχει νόμιμα υπογραφεί από τον Συνδρομητή και έχει γίνει αποδεκτή από την ePhone
  2. Η ePhone ενημερώνει το Συνδρομητή, πριν από την υποβολή της Αίτησης Συνδρομής, για τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης των Υπηρεσιών, τη διάρκεια ισχύος και τους τρόπους λύσης της Σύμβασης, τις χρεώσεις, τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα των Υπηρεσιών.
  3. Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης η ePhone υποχρεούται, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να ζητήσει και ο Συνδρομητής αντίστοιχα να προσκομίσει αντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών άλλου αντίστοιχου εγγράφου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, όπως επίσης να ζητήσει λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλα παρόμοια έγγραφα εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ως και νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο και να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που τηρούνται νομίμως οπουδήποτε, για την εξακρίβωση της πιστοληπτικής ικανότητας του Συνδρομητή, ή να ενεργήσει τα δέοντα για την αποτροπή ή διακρίβωση αξιόποινων πράξεων στα πλαίσια της συναλλακτικής της σχέσης με το Συνδρομητή.
  4. Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά για τη σωστή συμπλήρωση, την ακρίβεια την ισχύ και ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλει με την αίτηση σύνδεσης καθώς και των ως άνω περιγραφόμενων εγγράφων που προσκομίζει ή συνυποβάλλει με αυτή και ότι η ePhone δεν φέρει σε καμιά περίπτωση ευθύνη ή υποχρέωση επιβεβαίωσης ή/και επαλήθευσης των δηλωθέντων από αυτόν με την ως άνω αίτηση στοιχείων του. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της δηλωθείσας από αυτόν ηλεκτρονικής διεύθυνσής του, της οποίας δηλώνει ότι είναι ο αποκλειστικός χρήστης. Η ePhone δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί ο Συνδρομητής από τυχόν πρόσβαση και χρήση τρίτων της ως άνω ηλεκτρονικής διεύθυνσής του.
  5. Με την υπογραφή της Σύμβασης, ο Συνδρομητής δίνει την συγκατάθεσή του για την συλλογή και επεξεργασία εκ μέρους της ePhone των Προσωπικών Δεδομένων του για τους παραπάνω σκοπούς.
  6. Η ePhone έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη Σύνδεση για σπουδαίο λόγο που αφορά την προστασία του Συστήματος ή τη συμμόρφωσή της με τους όρους της άδειας λειτουργίας της.
  7. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να προσκομίσει κάθε απαραίτητο δικαιολογητικό και να υπογράψει τα έγγραφα ή/και εξουσιοδοτήσεις προς την ePhone που απευθύνονται σε τρίτους Φορείς, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η Σύνδεση.
  8. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να ενημερώνει την ePhone σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων του ή των στοιχείων των Χρηστών.
  9. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης προς τρίτο Φορέα, η ePhone ενημερώνει το Συνδρομητή για τους λόγους απόρριψης. O Συνδρομητής δύναται να ζητήσει επανυποβολή του αιτήματός του, έχοντας την ευθύνη των σχετικών ενεργειών άρσης των λόγων απόρριψης του αιτήματος. Ο Συνδρομητής θα πρέπει να ενημερώνει την ePhone για την πορεία των ενεργειών του, ώστε να προχωρήσει αυτή στις εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες για την άρση της απόρριψης. Σε περίπτωση που, είτε ο Συνδρομητής δεν προβαίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις απαραίτητες ενέργειες, είτε η αίτηση δεν δύναται να επανυποβληθεί, η ePhone δύναται, κατόπιν ενημέρωσης του Συνδρομητή, να προχωρήσει στην οριστική απόρριψη του αιτήματος.
  10. Η ePhone οφείλει να εκπληρώσει την παροχή της σύμβασης ως ορίζει ο νόμος ήτοι το αργότερο εντός 30 ημερών από την διαβίβαση σ’ αυτήν της παραγγελίας του Συνδρομητή. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης.
 3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Η ePhone ενημερώνει το Συνδρομητή για την ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση όπου η ενεργοποίηση εξαρτάται από την ολοκλήρωση ενεργειών τρίτου Φορέα, η ePhone δεν υπέχει καμία ευθύνη, πέραν της εμπρόθεσμης διαβίβασης των σχετικών δικαιολογητικών στο Φορέα. Ιδίως σε περίπτωση που ο Αριθμός μεταφέρεται με φορητότητα από άλλον Φορέα, η Σύνδεση άρχεται και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας φορητότητας.
  2. Με την επιφύλαξη των όρων 2.1, 2.2 και 3.1, η ePhone θα ενεργοποιεί τη Σύνδεση σε εύλογο χρόνο ο οποίος συνήθως θα αντιστοιχεί σε μια (1) εργάσιμη ημέρα.
  3. Η ePhone δέχεται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών και εξετάζει άμεσα τις αιτιάσεις και τα παράπονα των Συνδρομητών και επιλύει τα τυχόν προβλήματα εντός εύλογου χρόνου από τη γνωστοποίησή τους. Η πρόσβαση στην Εξυπηρέτηση Πελατών πραγματοποιείται μέσω κλήσεων, τηλεομοιοτυπίας και διαδικτύου, στους αριθμούς που αναφέρονται στον Τιμοκατάλογο. Η ePhone τηρεί αρχείο των αιτημάτων των Συνδρομητών, στο οποίο εμφαίνεται και η επίλυσή τους, για χρονικό διάστημα που εκάστοτε προβλέπεται από τη νομοθεσία.
  4. Η ePhone λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η λειτουργία του Συστήματος και εφαρμόζει πολιτικές συμμόρφωσης προς διεθνή πρότυπα (ISO 9001, 20000, 27001) όπως καθορίζονται από το σχετικό νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
  5. Σύμφωνα με το Ν. 2251/1994 περί "Προστασίας των καταναλωτών" όπως αυτός ισχύει εκάστοτε, και ειδικότερα τις διατάξεις περί σύναψης συμβάσεων από απόσταση (πχ μέσω διαδικτύου) o Χρήσης έχει τη δυνατότητα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα δυνάμει των διατάξεων του άρ. 3ε Ν. 2251/1994, δικαίωμα το οποίο ασκείται με τη συμπλήρωση και υποβολή στο ePhone έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψής της. Προς άρση κάθε παρερμηνείας, η με καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση αριθμού που έχει εκχωρηθεί δευτερογενώς από την ePhone στο Χρήστη ισοδυναμεί με πλήρη παροχή της υπηρεσίας και ως εκ τούτου το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά την έννοια του προαναφερθέντος νόμου δεν εφαρμόζεται.
 4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ- ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ
  1. Η ePhone δύναται να χορηγεί στον Συνδρομητή τηλεφωνικούς αριθμούς γεωγραφικούς ή άλλους ePhone Numbers χρησιμοποιούμενοι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς που έχουν εκδοθεί από την Ε.Ε.Τ.Τ. (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων). Για τους εκχωρούμενους τηλεφωνικούς αριθμούς ePhone Numbers o Συνδρομητής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του για όσο διάστημα τον χρησιμοποιεί. Η ePhone δεσμεύει τον τηλεφωνικό αριθμό που έχει εκχωρηθεί στον Συνδρομητή μέχρι έξι (6) μήνες από την διακοπή των υπηρεσιών του Συνδρομητή, πριν εκχωρήσει τον αριθμό αυτό εκ νέου σε άλλο χρήστη. Η παροχή υπηρεσιών με χρήση των αριθμοδοτικών σειρών που δεν έχουν ενεργοποιηθεί από το σύνολο των Παρόχων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπηρεσιών (π.χ. 801, 800, 825 κοκ) εξαρτάται από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ενεργοποίησης από τους εν λόγω Παρόχους. Το ePhone θα υποβάλει εκάστοτε σχετικά αιτήματα διασύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στην υπ΄αρ. 506/37/09 απόφαση της ΕΕΤΤ όπως εκάστοτε ισχύει. Η διευκόλυνση της φορητότητας για τη μεταφορά ePhone Number σε άλλο δίκτυο, προϋποθέτει να έχει ολοκληρώσει ο Συνδρομητής την διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων όπως ορίζεται από το ePhone.
  2. Ο Συνδρομητής μπορεί να αιτηθεί από την ePhone την μεταφορά αριθμού που του έχει εκχωρηθεί από άλλο τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, ο Συνδρομητής παρέχει εξουσιοδότηση στην ePhone ώστε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για λογαριασμό και επ’ ονόµατί του. Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι αυτό που ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αιτήματα φορητότητας χρεώνονται από το λογαριασμό του, σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο που δημοσιεύεται στη διεύθυνση www.ephone.gr/ypiresies/ephone-yphresies/arithmodotisi. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της φορητότητας του αριθμού αυτός υπόκεινται στους ίδιους όρους κανόνες που ισχύουν για τα ePhone Numbers. Η ePhone ενημερώνει το Συνδρομητή για την εκτιμώμενη ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών μόλις ενημερωθεί σχετικά από τον αρμόδιο Φορέα. Σε περίπτωση όπου η ενεργοποίηση εξαρτάται από την ολοκλήρωση ενεργειών τρίτου Φορέα, η ePhone δεν υπέχει καμία ευθύνη, πέραν της εμπρόθεσμης διαβίβασης των σχετικών εγγράφων στο Φορέα. Ιδίως σε περίπτωση που ο Γεωγραφικός Αριθμός ή ο Τοπικός Βρόχος μεταφέρεται με φορητότητα από άλλον Φορέα, η Σύνδεση άρχεται και τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας φορητότητας.
  3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης ο Συνδρομητής αποκτά δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του Αριθμού Κλήσης που του εκχωρείται δευτερογενώς με την αποδοχή της Αίτησης, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Με τη λύση ή την διακοπή της σύνδεσης για οποιαδήποτε αιτία, ο εκχωρηθείς αριθμός κλήσης καθώς και κάθε άλλο με αυτόν δικαίωμα χρήσης αναμεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην ePhone χωρίς να απαιτείται οιαδήποτε ανακοίνωση ή άλλη έγγραφη δήλωση / ενημέρωση από μέρους της ePhone. Σ’ αυτήν την περίπτωση η ePhone δικαιούται να παραχωρήσει το δικαίωμα χρήσης του Αριθμού Κλήσης σε οποιονδήποτε τρίτο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι του Συνδρομητή. Κατ’ εξαίρεση ο Συνδρομητής δικαιούται να διατηρήσει το δικαίωμα χρήσεως του αριθμού κλήσης στην περίπτωση της φορητότητας μη εκχωρηθέντος από την ePhone αριθμού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
  4. Η ePhone διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον Αριθμό Κλήσης του Συνδρομητή όταν αυτό επιβάλλεται από την νομοθεσία για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για τεχνικούς λόγους ή λόγους που αφορούν τη λειτουργία του Δικτύου κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Συνδρομητή.
  5. Αν ο Αριθμός Κλήσης παραμείνει απενεργοποιημένος για συνεχές χρονικό διάστημα, μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών η ePhone δικαιούται να θεωρήσει ότι η παρούσα Σύμβαση έχει λυθεί και να απενεργοποιήσει τη σύνδεση.
  6. Η ePhone ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων τρίτων Φορέων τα οποία χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών ή/και για την πιθανή διακοπή της τηλεφωνικής σύνδεσης του Συνδρομητή κατά την διαδικασία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών στον βαθμό που ορισμένες ενέργειες πραγματοποιούνται και ελέγχονται από τρίτους Φορείς.
  7. Η ανακοίνωση του κάθε Γεωγραφικού Αριθμού στο Συνδρομητή δεν συνεπάγεται μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος επί αυτού, εκτός από όσα συμφωνούνται στους παρόντες όρους και προβλέπονται από το νόμο. Με την επιφύλαξη του δικαιώματος φορητότητας Γεωγραφικού Αριθμού, τυχόν λύση ή καταγγελία της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, συνεπάγεται αυτοδίκαιη αναμεταβίβαση στη ePhone του δικαιώματος χρήσης αυτού. Η ePhone δικαιούται να ανακαλέσει το δικαίωμα χρήσης Γεωγραφικού Αριθμού για τεχνικούς λόγους ή για προσαρμογή προς απαιτήσεις της εκάστοτε νομοθεσίας ή κρατικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που κάποιος Γεωγραφικός Αριθμός που έχει εκχωρηθεί δευτερογενώς από ePhone στον Συνδρομητή, παραμένει ανενεργός για συνεχές διάστημα έξι (6) μηνών, η ePhone δύναται να τον παραχωρήσει σε τρίτο μέρος.
 5. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για τυχόν κακή ή πλημμελή χρήση της Σύνδεσης και των Υπηρεσιών καθώς και για οποιαδήποτε συνεπαγόμενη ζημία ή βλάβη προκύψει. Η κακή χρήση εκ μέρους του Συνδρομητή δίνει στη ePhone τα δικαιώματα του άρθρου 11. Κατ’ ελάχιστον, ο Συνδρομητής υποχρεούται:
   • να μη χρησιμοποιεί και να μην επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς,
   • να συμμορφώνεται με τις οδηγίες της ePhone και να της παρέχει τις πληροφορίες που θα του ζητά,
   • να μην εκκινεί μη ζητηθείσες κλήσεις προς λίστες παραληπτών παρά τη θέλησή τους (spamming),
   • να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων του και του απόρρητου των επικοινωνιών του, όπως η τακτική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης σε δίκτυα, υπηρεσίες ή εφαρμογές, η επιλογή ισχυρών κωδικών πρόσβασης, που περιλαμβάνουν γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες) και η μη αποκάλυψή τους σε τρίτους,
   • να ενημερώνει άμεσα την ePhone αν υποπέσει στην αντίληψή του οποιοδήποτε κενό ασφάλειας του Συστήματος που θέτει σε κίνδυνο τα Προσωπικά Δεδομένα ή το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου ή άλλων Χρηστών,
   • να μην επιχειρεί να εκμεταλλευτεί τυχόν κενά ασφάλειας του Συστήματος προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων χρηστών, να διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων, να εκτελέσει κακόβουλο λογισμικό και γενικά να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων.
  2. Το όνομα χρήστη (username) και ο κωδικός πρόσβασης (password) χορηγούνται για αυστηρά προσωπική χρήση. Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης (password) του Συνδρομητή ή χρήσης του από τρίτον (με ή χωρίς τη συναίνεση του Συνδρομητή), ο Συνδρομητής οφείλει άμεσα να ενημερώσει εγγράφως την ePhone. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι να περιέλθει στη ePhone το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης, ο Συνδρομητής ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την ePhone.
  3. Ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να κάνει μόνιμη χρήση του Γεωγραφικού Αριθμού έξω από τη γεωγραφική περιοχή για την οποία εκχωρείται ο συγκεκριμένος αριθμός.
  4. Η υπηρεσία παρέχει την δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων προς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, μεταξύ αυτών και του αριθμού 112. Λόγω της νομαδικότητας που χαρακτηρίζει την υπηρεσία ePhone VoIP (δηλαδή ο χρήστης μπορεί να την χρησιμοποιεί περιστασιακά και εκτός της διεύθυνσης από την οποία την χρησιμοποιεί μόνιμα), προκειμένου να γίνεται σωστά η διεκπεραίωση των κλήσεων προς αριθμούς εκτάκτου ανάγκης, ο χρήστης οφείλει να ορίζει κάθε φορά που αλλάζει θέση την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά εξερχόμενες κλήσεις προς τον αριθμό εκτάκτου ανάγκης 112, το ePhone δεν παρέχει την δυνατότητα αποστολής για τα στοιχεία θέσης του καλούντος στην Αρμόδια Αρχή.
  5. Η διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του εταιρικού δικτύου του Συνδρομητή (LAN) είναι αποκλειστική ευθύνη του.
  6. Η ePhone δύναται να τερματίσει τον κωδικό πρόσβασης (password), το λογαριασμό (ή κάποιο μέρος αυτού) ή τη χρήση των Υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή/και να διαγράψει τυχόν περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε περίπτωση παραβίασης των όρων 5.1, 5.7 όπως και σε περίπτωση μη ενεργού χρήσης του λογαριασμού για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών
  7. Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες γίνεται με ευθύνη του Συνδρομητή και για προσωπική του χρήση. Η ePhone δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση πρόσβασης στις Υπηρεσίες από τρίτους μη εξουσιοδοτημένους
  8. O Συνδρομητής οφείλει να προστατεύει τους ανηλίκους από πρόσβαση σε αριθμούς που απευθύνονται σε ενηλίκους.
  9. Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση παράβασης από τον Συνδρομητή της νομοθεσίας των διατάξεων που θα καταστήσει την Εταιρεία υπόλογη έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί η Εταιρεία εξ αυτού του λόγου καθώς και να αναλάβει κάθε δικηγορική, δικαστική κλπ δαπάνη.Ο Συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τη νομοθεσία περί τηλεπικοινωνιών με καλή πίστη και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση παράβασης από τον Συνδρομητή της νομοθεσίας των διατάξεων που θα καταστήσει την Εταιρεία υπόλογη έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ο Συνδρομητής υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που θα υποστεί η Εταιρεία εξ αυτού του λόγου καθώς και να αναλάβει κάθε δικηγορική, δικαστική κλπ δαπάνη.
 6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  Η ποιότητα των υπηρεσιών του ePhone μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος πρόσβασης στο Internet, με την ταχύτητα της σύνδεσης που διαθέτει ο Συνδρομητής και πιθανά με άλλες παραμέτρους εκτός της επιρροής του ePhone. Το ePhone καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να προσφέρονται στη μέγιστη ποιότητα, εντούτοις καμιά εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί.

 7. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

  Η ePhone δέχεται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών και εξετάζει άμεσα τις αιτιάσεις και τα παράπονα των Συνδρομητών και επιλύει τα τυχόν προβλήματα μη καλωδιακά εντός 4 ημερών από τη γνωστοποίησή τους. Η πρόσβαση στην Εξυπηρέτηση Πελατών πραγματοποιείται μέσω ατελών κλήσεων στο 13808, τηλεομοιοτυπίας και διαδικτύου. Η ePhone τηρεί αρχείο των αιτημάτων των Συνδρομητών, στο οποίο εμφαίνεται και η επίλυσή τους, για χρονικό διάστημα που εκάστοτε προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η ePhone απαντά στους Συνδρομητές σε παράπονα και καταγγελίες εντός 20 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των παραπόνων/καταγγελιών.

 8. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  1. Η ePhone δεσμεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου του περιεχομένου των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου της καθώς και περί απορρήτου των πληροφοριών που απέκτησε από τον Συνδρομητή.
  2. Η ePhone διασφαλίζει το δικαίωμα του Συνδρομητή να διατηρεί εμπιστευτικό και απόρρητο τον χαρακτήρα των επικοινωνιών του σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  3. Το e-mail address που δηλώνει ο Συνδρομητής κατά την εγγραφή του στο διαδικτυακό τόπο του ePhone (www.ephone.gr) είναι το επίσημο e-mail επικοινωνίας μαζί του, στο οποίο το ePhone θα του αποστέλλει οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνει από το ePhone. Ο Συνδρομητής έχει την υποχρέωση να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του ePhone. Τα στοιχεία πρόσβασης στις υπηρεσίες του ePhone, είτε αυτά έχουν επιλεχθεί από τον Συνδρομητή, είτε έχουν αυτόματα δημιουργηθεί από τα συστήματα ePhone και του έχουν κοινοποιηθεί, είναι αυστηρά προσωπικά. Η ePhone δεν φέρει καμιά ευθύνη για τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο ή μη. Η ασφαλής τήρηση των κωδικών πρόσβασης αποτελεί αποκλειστικά προσωπική ευθύνη του Συνδρομητή. Βάσει της πολιτικής ασφαλείας ePhone, o Συνδρομητής είναι υποχρεωμένος να αλλάζει, τακτικά, τους κωδικούς πρόσβασης ακολουθώντας τους κανόνες πολυπλοκότητας κωδικών, όπως αυτές προτείνονται από την υπηρεσία.
  4. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η ePhone με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των Υπηρεσιών. H ePhone δικαιούται να διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα στις αρμόδιες αρχές στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος (π.χ. άρση απορρήτου) καθώς και σε συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής της σχέσης με το Συνδρομητή, ή για στατιστικούς λόγους. Τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή δεν μεταβιβάζονται σε Τρίτη χώρα εκτός Ε.Ε. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Συνδρομητής διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα του και ενημέρωσης, ή και έκφρασης αντίρρησης /ανάκλησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων Εάν η χρήση των Υπηρεσιών γίνεται από περισσότερους Χρήστες, ο Συνδρομητής εγγυάται ότι οι Χρήστες είναι ενήμεροι για τη δυνατότητα του Συνδρομητή να ενημερώνεται για τα Προσωπικά Δεδομένα που αφορούν τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. μέσω της ανάλυσης λογαριασμού).
  5. Οι τηλεφωνικές διαφημιστικές κλήσεις με ανθρώπινη παρέμβαση επιτρέπονται και χωρίς τη συγκατάθεση του καλούμενου, εφόσον γίνονται με ανθρώπινη παρέμβαση και όχι αυτοματοποιημένα (άρθρο 11 § 2 Ν. 3471/2006).. Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να δηλώσει προς την ePhone ότι δεν επιθυμεί να δέχεται γενικώς τέτοιες κλήσεις, η δε δήλωσή του αυτή θα καταχωρηθεί σε σχετικό κατάλογο που θα είναι διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ePhone τηρεί μητρώο συνδρομητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Ν. 3471/2006 περί μη ζητηθείσας επικοινωνίας με ανθρώπινη παρέμβαση για σκοπούς απ’ ευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και εν γένει διαφημιστικούς σκοπούς. Οποτεδήποτε ο χρήστης θελήσει να ενταχθεί στο σχετικό μητρώο θα πρέπει να επικοινωνήσει με το ePhone στο support@ephone.gr, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.
  6. Αποδέκτες των δεδομένων του Συνδρομητή είναι η ePhone, ο Φορέας και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, στο οποίο η ePhone υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα στοιχεία, βάσει συγκατάθεσης του Συνδρομητή, νόμου ή δικαστικής απόφασης ή στα πλαίσια παροχής των Υπηρεσιών.
  7. Επιπλέον, στα πλαίσια διασύνδεσης του Συστήματος με δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων, απαιτείται η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων και δεδομένων κίνησης (π.χ. αριθμός κλήσης, ταυτότητα Εξοπλισμού, γεωγραφική θέση του Συνδρομητή, ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της επικοινωνίας κτλ) ακόμη και αν έχει ζητηθεί η απόκρυψη αυτών, αποκλειστικά και μόνο για την παροχή και την κοστολόγηση των Υπηρεσιών ή την είσπραξη του λογαριασμού.
  8. Η ePhone, στα πλαίσια της τήρησης από την ίδια ή/και τρίτους Φορείς, δημόσιων τηλεφωνικών καταλόγων, έντυπων ή/και ηλεκτρονικών, για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών στο κοινό, επεξεργάζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή (ήτοι: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, διεύθυνση/έδρα) ή/και τα αποστέλλει σε τρίτους Φορείς για το σκοπό αυτόν, εφόσον ο Συνδρομητής δεν εκφράσει αντίρρηση. Οι ηλεκτρονικοί τηλεφωνικοί κατάλογοι ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι μέσω Διαδικτύου ή/και να έχουν αυξημένες δυνατότητες αναζήτησης όπως η εύρεση ονόματος και διεύθυνσης μέσω του τηλεφωνικού αριθμού. Ο Συνδρομητής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει τη διαγραφή ή τη διόρθωση της καταχώρησης των Προσωπικών Δεδομένων του στους τηλεφωνικούς καταλόγους. Είναι στη δική του ευχέρεια να καθορίσει αν θέλει να καταχωρηθεί μέρος ή το σύνολο των αριθμών του (ePhone Numbers), καθώς και ποια από τα προσωπικά του στοιχεία επιθυμεί να συμπεριληφθούν στον δημόσια διατιθέμενο τηλεφωνικό κατάλογο.
  9. Σε περίπτωση πραγματοποίησης κλήσεων προς τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης η ePhone, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, ανακοινώνει στις αρμόδιες για τη διαχείριση των κλήσεων αυτών Αρχές το Γεωγραφικό Αριθμό του Συνδρομητή, έστω και αν αυτός είναι μη ανακοινώσιμος. Επιπλέον δύναται να παρέχει πληροφορίες σχετικές με τη διεύθυνση εγκατάστασης της τηλεφωνικής σύνδεσης, και εφόσον ο Συνδρομητής έχει εκφράσει τη συναίνεσή του, και τα λοιπά ως άνω στοιχεία του.
  10. Σε περίπτωση λύσης της παρούσας η ePhone έχει το δικαίωμα να διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα του Συνδρομητή και τα στοιχεία των κλήσεων του μέχρι το τέλος της περιόδου διακράτησης που προβλέπει η νομοθεσία ή της περιόδου εντός της οποίας μπορεί να αμφισβητηθούν νομίμως οι χρεώσεις ή να επιδιωχθεί η πληρωμή τους.
  11. Η ePhone ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών του Συνδρομητή μόνον εφόσον και στο μέτρο που καλείται να εκπληρώσει υποχρέωσή του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  12. Τα δεδομένα επικοινωνίας του Συνδρομητή είναι διαθέσιμα στον ίδιο για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία πραγματοποίησης τους, ενώ στη συνέχεια αποθηκεύονται για λόγους ελέγχου για διάστημα κατ’ ελάχιστον δύο ετών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

  Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα, τηρούνται όπως ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
  1. Για τη χρήση της Υπηρεσίας, δεν απαιτούνται συμβόλαια, συνδρομητή ή πάγιο ή άλλου είδους δέσμευση. Η ePhone χρεώνει το Συνδρομητή, για κάθε Υπηρεσία, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογό της που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της www.ePhone.gr Ο Φ.Π.Α. και τυχόν άλλοι φόροι ή τέλη επιβαρύνουν τον Συνδρομητή. Επίσης τον Συνδρομητή βαρύνουν τυχόν έξοδα (λειτουργικά, δικαστικά, ή άλλα) στα οποία υποβάλλεται η ePhone λόγω της μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Συνδρομητή.
  2. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μέσω πιστωτικής κάρτας, PayPal και με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της ePhone.
  3. Ο Συνδρομητής ευθύνεται για την εξόφληση του λογαριασμού για τις Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν ακόμα και αν οι Υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
  4. Δεδομένου ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ePhone είναι προπληρωτέες, ο Συνδρομητής υποχρεούται να δημιουργήσει ηλεκτρονικό πορτοφόλι μέσω του οποίου η ePhone θα εισπράττει την αξία των πωλουμένων υπηρεσιών της.
  5. Η ePhone δικαιούται να μεταβάλλει τους τιμοκαταλόγους της ενημερώνοντας τον Συνδρομητή προ ενός μηνός με γνωστοποίηση της επικείμενης αλλαγής από την ιστοσελίδα www.ephone.gr και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού με κριτήρια τον πληθωρισμό και το συνολικό κόστος παροχής των Υπηρεσιών της, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το κόστος επενδύσεων και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου της. εξαιρουμένων των περιπτώσεων μείωσης τιμολογίων, τιμολογίων που αφορούν διεθνείς κλήσεις, κλήσεις πολυμεσικής πληροφόρησης, κλήσεις σε σύντομους κωδικούς και μη γεωγραφικούς αριθμούς (εξαιρουμένων των κλήσεων σε αριθμούς κινητής τηλεφωνίας) ή στην επιβολή φόρων ή και τελών, που επιβάλλονται στην τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών, υπέρ του δημοσίου. Στο Συνδρομητή παρέχεται η δυνατότητα να αντιταχθεί σε αυτήν στη μεταβολή των τιμών και να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής.
  6. Η ePhone δεν ευθύνεται για τυχόν μεταβολές στα λιανικά τέλη τηλεφωνικών κλήσεων προς τους αριθμούς των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875 που ορίζονται από τον ΟΤΕ σε σχέση με αυτά που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή ενεργοποίησης της Υπηρεσίας. Ενδεικτικοί λόγοι μεταβολής των τελών αυτών μπορεί να είναι ο ορισμός από την ΕΕΤΤ νέων κανόνων που να διέπουν τη λιανική χρέωση των κλήσεων που εκκινούν από ένα δίκτυο και καταλήγουν σε αυτούς τους αριθμούς ή νέου συγκεκριμένου τέλους παρακράτησης στην εφαρμογή του οποίου είναι υπόχρεα όλα τα δίκτυα με σημαντική ισχύ.
  7. Με την αποδοχή των όρων ePhone ο Συνδρομητής αποδέχεται πέραν των άλλων, να του διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα, τιμολόγια, λογαριασμοί και αποδείξεις στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 και 6 του άρθρου 18α του Π.Δ. 186/2002.
 10. ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
  1. Η ePhone δε φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο επιδιόρθωσης βλαβών που εμπλέκουν άλλους Φορείς. Η ePhone ουδεμία ευθύνη έχει για την ποιότητα, επάρκεια και ασφάλεια των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων στα οποία αποκτά πρόσβαση ο Συνδρομητής μέσω της Σύνδεσης.
  2. H ePhone δεν φέρει καμία ευθύνη για την κακή ή αλόγιστη χρήση της Υπηρεσίας που κάνει ο Χρήστης ή άλλο πρόσωπο σε βάρος του χρήστη
  3. Η ePhone θα προσφέρει τις Υπηρεσίες χωρίς διακοπή, εκτός από μια χρονική περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες μηνιαία και προγραμματισμένη έτσι ώστε να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στους Συνδρομητές, διάστημα κατά το οποίο η παροχή Υπηρεσιών θα διακόπτεται, εφόσον απαιτείται, για την εκτέλεση τυχόν εργασιών συντήρησης. Εάν η διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών διακοπεί για λόγο αποκλειστικής υπαιτιότητας της ePhone.
  4. Το ePhone δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη υλική ζημία ή ηθική βλάβη δύναται να προκύψει από τη χρήση της Υπηρεσίας. Το ePhone δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Χρήστη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπαγόμενη υλική ζημία ή ηθική βλάβη δύναται να προκύψει από τη οποιαδήποτε δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, ή διακοπή της Υπηρεσίας, για τεχνικούς ή άλλους ανωτέρας βίας λόγους.
  5. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Συνδρομητή κατά τα ανωτέρω, ή αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων η ePhone υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο Συνδρομητής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
  6. Το ePhone δύναται να τροποποιεί τους όρους χρήσης οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο με προηγούμενη προειδοποίηση ενός μηνός του Συνδρομητή με ανακοίνωσή του μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Η μη αποδοχή των νέων όρων από τον Συνδρομητή του παρέχεται το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση του.
 11. ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  1. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν τηρεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η ePhone δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά ή να περιορίσει την παροχή των Υπηρεσιών της, μετά τη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης που θα του έχει τάξει με σχετική ειδοποίησή της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης η ePhone δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τις υπηρεσίες σε περίπτωση που ο Συνδρομητής προβαίνει σε πράξη ή επιτρέπει οτιδήποτε που κατά την εύλογη κρίση της ePhone μπορεί να επηρεάσει ή να θέσει σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών. O Συνδρομητής παραμένει υπεύθυνος για όλα τα οφειλόμενα τέλη κατά την περίοδο διακοπής των Υπηρεσιών, εκτός εάν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια η ePhone αποφασίσει διαφορετικά.
  2. Η ePhone δύναται να διακόψει προσωρινώς τη χρήση των Υπηρεσιών προς το Συνδρομητή, λόγω μη ύπαρξης πιστωτικού υπολοίπου στον λογαριασμό που ο Συνδρομητής τηρεί στο ePhone για χρήση των υπηρεσιών ePhone, o Συνδρομητής δεν θα έχει τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας έως τη στιγμή που θα προσθέσει στο λογαριασμό του τα απαιτούμενα ποσά.
  3. Η ePhone δύναται να διακόψει προσωρινά τη χρήση των υπηρεσιών λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του προς τη ePhone, μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησης προς το Συνδρομητή. Κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής και μέχρι την οριστική διακοπή και κατά συνέπεια τη λύση της Σύμβασης, την αποσύνδεση του Συνδρομητή από το Σύστημα και την απώλεια του Γεωγραφικού Αριθμού που του έχει εκχωρηθεί, αυτή συνεχίζει να ισχύει και να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της όσον αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Ο Συνδρομητής παραμένει υπεύθυνος για τα σχετικά οφειλόμενα τέλη κατά την περίοδο περιορισμού της χρήσης των Υπηρεσιών.
  4. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός της, η ePhone δικαιούται να προβεί σε μονομερή οριστική διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών προς το Συνδρομητή άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του σε περιπτώσεις απάτης. Η οριστική διακοπή συνεπάγεται επιπλέον την οριστική απώλεια του τυχόν Γεωγραφικού Αριθμού που έχει εκχωρηθεί στο Συνδρομητή, καθώς και του ενεργοποιηθέντος Τοπικού Βρόχου, εφόσον δεν τον μεταφέρει σε άλλον Πάροχο.
  5. Η ePhone μπορεί να διορθώσει, βελτιώσει η/και αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της και αυτό μπορεί να οδηγήσει στον περιορισμό ή ακόμα και στη διακοπή κάποιων υπηρεσιών.
 12. ΙΣΧΥΣ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  1. Η ισχύς της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποιήσεως των Υπηρεσιών.
  2. Η Διάρκεια της Σύμβασης είναι αορίστου χρόνου.
 13. ΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  1. Η ισχύς της Σύμβασης λύεται σε περίπτωση θανάτου του Συνδρομητή φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση οριστικής λύσης του Συνδρομητή νομικού προσώπου.
  2. Η ePhone με την επιφύλαξη των λοιπών δικαιωμάτων της, δύναται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα μετά από ειδοποίηση, σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:
   • Χωρίς τήρηση προθεσμίας, σε περίπτωση που ο Συνδρομητής χρησιμοποιεί τη Σύνδεση για παράνομους σκοπούς ή μεταπώληση Υπηρεσιών ή τέλεση απάτης, ή εφόσον ο Συνδρομητής δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους, ή με οποιουσδήποτε άλλους όρους συμφωνίας του με την ePhone ειδικότερης ή μεταγενέστερης της παρούσας. Η ePhone δύναται στην περίπτωση αυτή να αναζητήσει οποιεσδήποτε θετικές ή αποθετικές ζημίες έχει υποστεί από την αντισυμβατική χρήση των Υπηρεσιών αυτών.
   • Σε περίπτωση μη ενημέρωσης της ePhone για αλλαγή επωνυμίας ή μετατροπή νομικής μορφής.
   • Σε περίπτωση πτώχευσης του Συνδρομητή, διάλυσης, εκκαθάρισης, θέσης του σε αναγκαστική διαχείριση ή θέσης του σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή άλλης παρόμοιας καταστάσεως, είτε έχει υποβληθεί αίτηση είτε όχι.
   • Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιτρέπει ή ο ίδιος προβεί σε πράξεις που ενδέχεται να έχουν σαν αποτέλεσμα τη θέση σε κίνδυνο της παροχής Υπηρεσιών ή/και του Συστήματος.
   • Σε περίπτωση που η Σύνδεση προκαλεί τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του Συστήματος ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τρίτων.
   • Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της Σύνδεσης αποδειχθεί τεχνικά μη δυνατή, η ePhone θα ενημερώσει άμεσα το Συνδρομητή και η παρούσα Σύμβαση θα καθίσταται ανίσχυρη. Σε κάθε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν δύναται να βρεθεί στη διεύθυνση και στα τηλέφωνα που έχει δηλώσει, η ePhone θα δικαιούται να λήξει αμέσως και μονομερώς την παρούσα Σύμβαση χωρίς να έχει οποιαδήποτε ευθύνη εκ του λόγου αυτού.
  3. Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται εντός δύο ημερών από τη παραλαβή από την ePhone της σχετικής ειδοποιήσεως εξαιρουμένων των περιπτώσεων εύλογου αιτήματος του Συνδρομητή για διαφορετικό χρόνο αποσύνδεσης.
  4. Σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων μονομερώς από την ePhone ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης αζημίως, εντός δύο μηνών από τη σχετική κοινοποίηση.
  5. Η επιτυχής φορητότητα του Γεωγραφικού Αριθμού όταν στην Υπηρεσία δεν αντιστοιχεί άλλος Γεωγραφικός Αριθμός ή/και μεταφορά του Τοπικού Βρόχου του Συνδρομητή αποτελεί οποτεδήποτε σπουδαίο λόγο λύσης της παρούσας χωρίς αυτό να επηρεάζει τις υποχρεώσεις του Συνδρομητή έναντι της ePhone.
 14. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

  Ειδικότερα, το σήμα ePhone (λεκτική και οπτική απεικόνιση) όπως και τα σήματα των επιμέρους υπηρεσιών του ePhone (λεκτικές και οπτικές απεικονίσεις) αποτελούν ιδιοκτησία της Microbase, και η οποία έχει τη νόμιμη χρήση αυτών. Τα σήματα αυτά προστατεύονται στο σύνολό τους από τη νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων. Η ePhone απαγορεύει ρητώς την χρήση των ως άνω για οποιονδήποτε λόγο πέραν την απλής και απευθείας ανάγνωσης. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.ephone.gr στο σύνολό του (πχ πληροφορίες, φωτογραφίες, οπτικές απεικονίσεις, λογισμικό κλπ) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία που ανήκει αποκλειστικά στην ePhone ή στους προμηθευτές του περιεχομένου που διατίθεται από το www.ephone.gr, και υπόκεινται στις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς, κανένα εκ των ανωτέρω δε δύναται να αποτελέσει ολικά ή μερικά, αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης μετάδοσης ή διανομής με οποιονδήποτε τρόπο.

 15. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1. O Συνδρομητής δε μπορεί να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την έγγραφη έγκριση της ePhone. Η ePhone δύναται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον το κρίνει αναγκαίο για την λειτουργία της Σύμβασης και την παροχή των Υπηρεσιών.
  2. Η εκχώρηση / μεταβίβαση της Σύνδεσης του Συνδρομητή σε τρίτον πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση αιτήματος μεταβίβασης. Η ePhone δύναται να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα μεταβίβασης κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση μεταβίβασης υφιστάμενης σύνδεσης από ένα συνδρομητή σε ένα άλλον, η οποία γίνεται αποδεκτή από την ePhone, εξακολουθούν να ισχύουν και για το νέο συνδρομητή οι όροι της σύμβασης που ίσχυαν για τον προηγούμενο συνδρομητή.
  3. Η ePhone δεν ευθύνεται έναντι των Συνδρομητών για αθέτηση των όρων της παρούσας ή για αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που οφείλονται σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Τα ακόλουθα γεγονότα αποτελούν ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας: ο πόλεμος, (είτε έχει κηρυχθεί, είτε όχι), ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες, ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών με αποφασιστικές εξουσίες, πταίσμα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες.
  4. Η ePhone επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους, οπότε και υποχρεούται να ενημερώνει τον Συνδρομητή σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τις τροποποιήσεις και το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης έναν (1) μήνα πριν από την έναρξη ισχύος τους.
  5. Ο Συνδρομητής υποχρεούται να δηλώνει στη ePhone εγγράφως (με fax ή επιστολή) τυχόν μεταβολή των στοιχείων του (διεύθυνση, τηλέφωνο, νόμιμος εκπρόσωπος) ή των στοιχείων των Χρηστών όπως αναφέρονται στην Αίτηση Συνδρομής ή/και έχει κοινοποιήσει στη ePhone, άλλως κάθε επίδοση γίνεται εγκύρως στην δηλωθείσα επί της Αιτήσεως Συνδρομής διεύθυνση, με την επιφύλαξη της ePhone να καταγγείλει άμεσα την παρούσα.
  6. Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής δεν ενημερώσει τη ePhone για μεταβολές στοιχείων του, παρέχει ρητά το δικαίωμα στη ePhone να διασταυρώσει τις πληροφορίες αυτές με κάθε νόμιμο τρόπο.
  7. Η ePhone σε οποιαδήποτε παρεχόμενη Υπηρεσία προς το Συνδρομητή και στην επικοινωνία της με αυτόν χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα.
  8. Κάθε ειδοποίηση του Συνδρομητή προς τη ePhone είναι έγκυρη μόνο αν γίνεται εγγράφως και ενυπογράφως, συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μεταδίδεται με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) με απόδειξη ορθής αποστολής μετά το πέρας αυτής ή άλλως με κάθε νόμιμο μέσο εφόσον μπορεί να αποδειχθεί η αποστολή και η ημερομηνία της. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο αποτελούν έγκυρη και δεσμευτική δήλωση βουλήσεως.
  9. Ο Συνδρομητής έχει υποχρέωση να δηλώσει τα πραγματικά του στοιχεία κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες ePhone. Η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δηλώνει κατά την εγγραφή του στο ePhone είναι το επίσημο email επικοινωνίας μαζί του στο οποίο η ePhone θα του αποστέλλει οποιαδήποτε στοιχεία, πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες που λαμβάνει από το ePhone.
  10. Η ePhone δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο δικτυακών τόπων με τους οποίους ο ιστότοπος της ePhone ενδέχεται να συνδέσει.
  11. Οι τίτλοι των παρόντων άρθρων έχουν απλά καθοδηγητικό χαρακτήρα και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του περιεχομένου της Σύμβασης.
 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

  Η ePhone δεν ευθύνεται έναντι του Συνδρομητή για τυχόν μη εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε περιπτώσεις επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας (όπως ενδεικτικά ο πόλεμος- είτε έχει κηρυχθεί είτε όχι – ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, τρομοκρατικές ενέργειες, θεομηνίες, σεισμοί, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπορικοί αποκλεισμοί, απεργίες ανταπεργίες, πράξεις Ελληνικών, Κοινοτικών ή άλλων αρχών, φυσικά εμπόδια, ατμοσφαιρικές συνθήκες), ή άλλων περιστατικών εκτός του πεδίου ελέγχου της, καθώς επίσης και για τη λειτουργία και διασύνδεση άλλων εθνικών ή ξένων δικτύων και τις εν γένει ενέργειες των φορέων τους.

 17. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

  Τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση εκχωρούνται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση της ePhone και υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνδρομητής έχει εξοφλήσει πλήρως τις μέχρι τότε οφειλές του προς την ePhone. Στην περίπτωση αυτή, η παρούσα Σύμβαση λύεται και υπογράφεται νέα με τον εκδοχέα. Ο Συνδρομητής και ο εκδοχέας ευθύνονται εις ολόκληρον για τυχόν οικονομικές απαιτήσεις της ePhone για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί πριν από την ημερομηνία εκχώρησης και δεν έχουν τιμολογηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή για οποιονδήποτε λόγο. H ePhone δύναται να εκχωρεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή και μεμονωμένες απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτήν.

 18. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  1. Η παρούσα Σύμβαση είναι η πλήρης και μόνη συμφωνία μεταξύ της ePhone και του Συνδρομητή και υπερισχύει κάθε άλλης προηγούμενης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας ή επικοινωνίας με την ePhone.
  2. Η εκ μέρους της ePhone μη άσκηση ή μερική άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός της που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει την άσκησή του στο μέλλον.
  3. Τυχόν ακυρότητα κάποιου από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει ακυρότητα άλλων όρων ή της Σύμβασης. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.
 19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

  Η παρούσα διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Οποιαδήποτε διαφορά θα ανακύπτει μεταξύ της ePhone και του Συνδρομητή, εφόσον δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, ή με διαδικασία εξώδικης επίλυσης διαφοράς μέσω διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr) ή/και άλλου φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία, θα επιλύεται από τα κατά νόμον αρμόδια Δικαστήρια. Δεδομένου ότι η σύμβαση έχει συναφθεί μέσω διαδικτύου, ο Συνδρομητής μπορεί να υποβάλει την τυχόν διαφορά του, σε διαδικασία επίλυσης μέσω της ενιαίας πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) που εξυπηρετεί όλες τις χώρες της ΕΕ (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show).

 20. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

  Τα δεδομένα του Συνδρομητή (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) συμπεριλαμβάνονται σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους της ePhone ή/και τρίτων και δύνανται να παρέχονται και μέσω της λειτουργίας της αντίστροφης αναζήτησης (ανεύρεση ονόματος μέσω του τηλεφωνικού αριθμού). Ο Συνδρομητής έχει δικαίωμα να ελέγχει και να διορθώνει τα δεδομένα του καθώς και να ζητήσει τη δημοσίευση συμπληρωματικών δεδομένων του ή να ζητήσει οποτεδήποτε να μην συμπεριλαμβάνεται σε έντυπο ή ηλεκτρονικό κατάλογο.

 21. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

  Η ePhone παρέχει στο Συνδρομητή λογαριασμό µε το ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης όπως εκάστοτε ορίζεται. Ο Συνδρομητής δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει εγγράφως την µη παροχή αναλυτικής κίνησης ή την απόκρυψη των τελευταίων ψηφίων των κληθέντων αριθμών.