Για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας, και την έκδοση νέου τηλεφωνικού αριθμού από το ePhone θα πρέπει να αποστείλετε με fax στο 212.000.5599 ή με email στο billing@ephone.gr τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα. Με τη λήψη των εγγράφων και την ταυτοποίηση των στοιχείων, σας δίνεται ο νέος ePhone αριθμός σας.


Για Ιδιώτες

Η ταυτοποίηση στοιχείων ως απλός ιδιώτης απαιτεί την αποστολή αντιγράφου του Α.Δ.Τ. ή του Διαβατηρίου και ένα αποδεικτικό ΑΦΜ το οποίο μπορεί να είναι η πρώτη σελίδα από έναν λογαριασμό κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, FORTHNET κα) ή από το εκκαθαριστικό της εφορίας το σημείο εκείνο που αναφέρει τα στοιχεία του φορολογούμενου).

Για επιχειρήσεις

Η ταυτοποίηση στοιχείων ως επιχείρηση απαιτεί να προσκομίσετε τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα, ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρίας σας.
Νομική μορφή

Απαιτούμενα Νομιμοποιητικά Έγγραφα

Α.Ε.

ΦΕΚ εκπροσώπησης, Ταυτότητα Νομίμου Εκπροσώπου

Ε.Π.Ε

ΦΕΚ εκπροσώπησης,  Ταυτότητα Νομίμου Εκπροσώπου

Ο.Ε ή Ε.Ε

Καταστατικό ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει

η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης της εταιρίας,  Ταυτότητα Νομίμου Εκπροσώπου

Ατομική Επιχείρηση

Έναρξη επιχείρησης στην εφορία &

Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ατομική επιχείρηση είναι στο όνομά του και την εκπροσωπεί,  Ταυτότητα Νομίμου Εκπροσώπου

Κοινοπραξία

Έναρξη επιχείρησης στην εφορία &

Υπεύθυνη Δήλωση ότι η ατομική επιχείρηση είναι στο όνομά του και την εκπροσωπεί,  Ταυτότητα Νομίμου Εκπροσώπου

Σύλλογοι

Συμφωνητικό σύστασης της Κοινοπραξίας (Καταστατικό) ή τροποποίηση αυτού, από όπου θα προκύπτει η τρέχουσα νόμιμη εκπροσώπησης του Συλλόγου,  Ταυτότητα Νομίμου Εκπροσώπου

Περιπτώσεις εταιριών στο εξωτερικό

Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης του αλλοδαπού νομικού προσώπου, μεταφρασμένα στα ελληνικά από Έλληνα δικηγόρο ή Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας ή Πρεσβεία Ελλάδας